UGT Vigo

e comarca

Novas

Aumenta o paro e o escaso emprego que se xera é precario con tan só un 7% de contratación indefinida

O desemprego medra, segundo os datos do paro de setembro publicados hoxe polos servizos públicos de emprego. O escaso emprego que se crea é moi precario, sendo a porcentaxe de contratación indefinida sobre o total de tan só o 7,21 por cento, e mantéñense os altos niveis de desprotección, xa que a taxa de cobertura deixa fóra ao 46,7 por cento dos desempregados.

Continúa producíndose un abuso inxustificado da contratación temporal que, xunto á desvalorización salarial, están conducindo cara un modelo de crecemento desequilibrado que está empobrecendo aos traballadores e á poboación en xeral.

Este é o modelo que afianzou a política de recortes do Goberno e que provocou que os fogares en Galicia perderan máis do 4 por cento da súa renda dende o 2012 e que o 25,7 por cento da poboación galega viva en risco de pobreza e exclusión social.

Deste xeito estase consolidando a figura do traballador pobre, persoas que, a pesar de ter un posto de traballo, non gañan o suficiente para saír do limiar da pobreza. E os gobernos do PP, tanto en Galicia como no Estado, agora en funcións, son os principais responsables.

Ler máis...

UGT e CCOO denuncian a cara “B” do turismo en Galicia

Na actualidade atopámonos cunha situación no mercado laboral froito da crise económica iniciada no ano 2008, que provocou unhas elevadas cifras de desemprego e exclusión social, así como, unha redución nos ocupados das condicións socio-laborais reflectidas en baixos salarios, temporalidade e parcialidade.

A rama de actividade da hostalería e restauración dá traballo a 77.000 persoas en Galicia. Son 40.000 traballadores asalariados dos servizos de restauración, 19.400 camareiros e cociñeiros propietarios e 12.000 directores e xerentes de empresas de aloxamento, restauración e comercio.

É un sector que tivo un incremento da ocupación no período de crise. Pero hai que ter moi en conta dous aspectos que categorizan esta actividade. Por un lado, un elevadísimo peso da contratación a tempo parcial, se no conxunto de actividade económica a parcialidade é dun 15% do total, nesta rama supérase o 26%. É unha das ramas de actividade económica con maior parcialidade.

Por outro lado, nesta rama de actividade hai unha elevadísima temporalidade, estacionalidade e rotación laboral. A estacionalidade ven reflectida nos datos do terceiro trimestre, sendo este onde máis emprego hai na rama, quince mil máis que no primeiro trimestre do ano no que hai menor ocupación.

A temporalidade compróbase ca tipoloxía da contratación rexistrada. Se no total de contratos realizados en Galicia no ano 2014, 95 de cada cen son temporais, no caso da hostalería son máis temporais, 96 de cada cen.

A rotación laboral, é dicir, cantos contratos hai que realizar para ter un emprego, neste sector é moito máis elevadaque na media dos sectores de actividade económica. Tan só centrándonos no número de contratos rexistrados dende 2009 hai un aumento na hostalería de nada menos que o 97%, é dicir, case duplícase o número. Na media dos sectores este incremento é do 15%. Para aumentar a ocupación dende 2009, tan só nun 4% tivéronse que duplicar o número de contratos rexistrados.

Ler máis...

A Xustiza obriga a GSS a presentar antes do 10 de outubro unha proposta de pagos das cantidades que deben aos operadores do 061

OComité de empresa dos operadores do 061 informa que ven decelebrarse a vista na que se demandou a execución da sentenza contraa empresa GSS, adxudicataria do servizo de operadores da central decoordinación de urxencias sanitarias 061 de Galicia. Unha sentenzaque foi ditada polo xulgado do social de Santiago xa en xuño de 2015e que a día de hoxe aínda está sen executar por parte da empresa.

Lembrarque nesta sentenza condenábase a GSS a anular as modificaciónsimpostas en materia de condicións de traballo aos operadores axornada laboral parcial. Modificacións que consistían no incrementode horas de traballo, por enriba de convenio, nin cotizadas nincobradas.

AXUÍZA INSISTE EN QUE GSS TEN QUE REVERTER AS CONDICIÓNS LABORAISANTERIORES Á MODIFICACIÓN QUE FOI DENUNCIADA

Navista pola execución da sentenza a xuíza insistiu, primeiro, en queGSS ten que reverter xa as condicións laborais anteriores ádevandita modificación. Segundo, debe pagar as cantidades que llesdeben aos traballadores afectados e resolver os problemas deinfracotización á Seguridade Social que se derivaron de todas estasirregularidades. E, terceiro, deixar de poñer a deber as xornadas debaixas médicas sobre os traballadores.

Concretamente,no referente aos pagos pendentes, a xuíza dálle a GSS de prazo atao día 10 de outubro para presentar unha proposta. O contrario podería provocar un grave problema de embargo de contas.

Parao Comité de empresa, esta é unha mostra máis do grave problema deincumprimentos laborais e precariedade ao que se enfrontan día a díaos operadores do 061. Unha situación que non se debería terproducido e que está afectando a moitos traballadores co risco deque isto redunde na calidade dun servizo tan básico e delicado paraa cidadanía como é do 061. E, neste contexto, o Comité insta áXunta a que se faga cargo da situación e que se lle esixa a GSS unhaserie de condicionantes que garantan dunha vez por todas a dignidadedos operadores do 061 e o cumprimento da normativa laboral porque aAdministración está na obriga de velar pola calidade dun servizopúblico básico.

A VOCEIRA DESTE TEMA É ARACELI NINE (COMITÉ EMPRESA). TELÉFONO:686520218.

 

UGT e CCOO reclaman un cambio radical de políticas económicas para xerar máis crecemento, máis emprego de calidade e a diminución das desigualdades

Os sindicatos fan balance da lexislatura e achegan propostas para mudar o rumbo

 

Ascomisións executivas de UGT-Galicia e do Sindicato Nacional de CCOOen Galicia presentan un documento no que debullan a lexislatura queremata en Galicia. Os sindicatos acompañan este balance de propostaspara cambiar o rumbo da situación actual e tratar de consolidar uncambio das políticas económicas, co obxectivo de garantir un novomodelo de crecemento máis equilibrado e sostible, xerador de empregode calidade e que avance na diminución das desigualdades.

Os dous sindicatos consideran que a lexislaturaque agora remata é un período marcado pola crise, polas políticaserróneas, polos recortes de dereitos laborais, polo retroceso nonivel de vida, pola deterioración dos servizos públicos básicos epola crise de todo o aparello produtivo.

Xa se cumpriron nove anos de crise e, se ben écerto que a economía galega está comezando a medrar —a un ritmodo 3 % no segundo trimestre—, esta suba non ten aínda unhacorrelación directa no emprego, que só medra nun 1,8 %. E asívén sucedendo nos últimos trimestres.

Ler máis...

Estamos en:

R/ García Barbón, 67             36201 Vigo

Teléfono: 986443428
Fax: 986228926
Email:  ugtvigo@galicia.ugt.org

Horarios:

L a J de 9:00h a 14:00h y de 16:00h a 19:00h

Viernes de 9:00h a 14:00h

Agosto: 9:00h a 14:00h

 

Delegación

UGT Porriño

​Antonio Palacios, s/n
36400-Porriño
986336552

 

Enlace as webs das Federacións:
 
 

 

 

UGT Vigo nas RRSS

 

        

 

 V igo_2017_FomentoAsoc.jpg

 

Vigo_2017_FomentoEmp.jpg

 

PAE_ACTIVIGO_2017.jpg

 

 

 

Facebook